ABB förutsäger viktiga trender som förändrar robotautomatiseringen 2022
Hem NYHETER ABB förutsäger nya viktiga trender som förändrar robotautomatiseringen 2022

ABB förutsäger nya viktiga trender som förändrar robotautomatiseringen 2022

Publicerat av: Redaktionen

Den postpandemiska accelerationen fortsätter för robotar inom nya sektorer som logistik och detaljhandel, och produktionen av elfordon snabbas upp

 Anammandet av robotteknik driver efterfrågan på ny kompetens som kräver utbildning

Marc Segura, ABB:s nya chef för divisionen Robotics, berättar om de viktigaste robottrenderna 2022

Efterfrågan på robotar växer i och med att företag i olika branscher letar efter nya sätt att förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft efter pandemin och ABB har sammanställt ett antal tillväxtprognoser där man tittar på viktiga trender som driver efterfrågan på robotar under året.

ABB förutsäger viktiga trender som förändrar robotautomatiseringen 2022

”Pandemin har påskyndat långtgående globala megatrender – från brist på arbetskraft och osäkerheter inom försörjningskedjan till den enskilda konsumenten och ett växande tryck att bedriva verksamhet på ett hållbart och motståndskraftigt sätt – något som får nya företag att titta på robotautomation”, säger Marc Segura, ABB:s nyutnämnda chef för divisionen Robotics. ”I och med att tekniken öppnar upp nya möjligheter för att tillgodose kundernas behov kommer nya trender fortsätta att uppstå, vilket ytterligare kommer att driva efterfrågan inom områden där robotar tidigare inte har använts.”

Baserat på diskussioner med kunder, marknadsundersökningar och en global undersökning med 250 företag inom flera olika branscher har ABB identifierat tre viktiga trender som kommer att forma efterfrågan på robotar 2022.

Trend 1 – Revolutionen med elfordon för med sig förändringar i grossistledet inom fordonstillverkning

Då många länder inför begränsningar och har börjat fasa ut produktionen av fordon med förbränningsmotorer under nästa decennium har övergången till elfordon accelererat. Tillverkare och deras försörjningskedjor måste ta sig an den komplexa uppgiften att diversifiera till elfordon vid sidan om fordon med förbränningsmotorer i syfte att klara de olika regelverk som styr anammandet av elfordon runt om i världen. Den hastighet och extra flexibilitet som behövs innebär att nya och etablerade tillverkare övergår från traditionell linjär tillverkning till modulär, flexibel produktion.

Marc Segura säger: ”Elfordon handlar inte om enbart ett annat drivsystem utan är också en större omvandling till ett digitaliserat fordon. Övergången innebär också en ökad användning av robotar i kombination med andra tekniker, bland annat autonoma mobila robotar (AMR). Det kommer att göra det möjligt för tillverkare att optimera leveranser av komponenter mellan olika anläggningar och möjliggöra integrerade skalbara, modulära produktionsceller – metoder som traditionellt är kopplade till e-handel och konsumentvaror men som nu krävs inom fordonstillverkningen för att säkerställa nödvändig flexibilitet för att klara olika efterfrågenivåer.”

En annan större förskjutning av tyngdpunkten innebär att batteritillverkningen flyttas närmare fordonsmonteringen för att klara hållbarhetskrav och regionala krav, vilket i de flesta fall kräver helt nya anläggningar.

Trend 2 – E-handelsboomen växer

Konsumentbeteenden och förväntningar driver företag att hitta nya sätt att tillgodose efterfrågan, utveckla nya kanaler genom flerkanalsdistribution och anpassa produktionslinjer och distributionsprocesser för att möjliggöra individualisering av både produkter och leveranser. För att tillgodose dessa krav har tusentals robotar installerats runt om i världen inom områden där de inte användes alls för bara fem år sedan, och denna snabba automatiseringstakt kommer att fortsätta under 2022 drivet av en kombination av konsumenttrender och en allt större brist på arbetskraft.

”Denna trend leder till en tillväxt av lättare och mindre robottillämpningar, vilket möjliggör expansionen av automation till nya verksamhetsområden inom lager och distribution. I och med att artificiell intelligens hos robotar mognar och lärande robotar blir allt vanligare kan vi förvänta oss att se dessa tekniker vid sidan av AMR-teknik, styrt och hanterat av intelligent programvara för att ge utökad flexibilitet, hastighet och effektivitet”, fortsätter Marc Segura.

Trend 3 – Fler robotar dyker upp på fler ställen – och arbetskraften behöver ny kompetens

Mindre, billigare och lättanvända robotar som ABB:s cobotar YuMi®, GoFa™ och SWIFTI™ hjälper till att avlägsna många hinder som tidigare hindrade företag från att investera i robotar. Det tillkommer allt fler robotar inom generell industri och små och medelstora företag i och med att företagen försöker hitta nya sätt att automatisera olika uppgifter.

Marc Segura fortsätter: ”När vi tittar bortom 2022 ser vi en ännu större betoning på konnektivitet och datainhämtning som viktiga möjliggörare av framtida tillverkning. Data som samlats in i intelligent automatiserade processer analyseras av producenter så att de kan fatta mer informerade beslut. Samtidigt omfattar mer avancerade och responsiva simulerings- och programmeringsverktyg, som programvarorna i ABB:s RobotStudio®, hela livscykeln med robottillämpningar – från driftsättning till löpande produktivitet – med AR- och VR-verktyg för att förenkla automationen för kunderna.”

Robotarnas allt större förmåga att arbeta direkt tillsammans med människor, att dela uppgifter och lära sig genom AI gör det också enklare för företag att anamma intelligent automation i nya miljöer som byggbranschen, medicinska laboratorier samt restauranger och detaljhandel.

I en framtid med stor utbredning av robotar på arbetsplatser behöver tekniker och personal omskolas och mer utbildning i robothantering kommer att behövas på skolor, universitet och högskolor för att utbilda personer i att programmera, köra och underhålla robotar för en automatiserad framtid.

Ett föränderligt decennium

De trender som skissas upp för 2022 är det senaste kapitlet i den pågående omvandlingen av robotautomation som ser en snabb acceleration och ett stort anammande av robotar inom industrin.

”Automation har alltid handlat om produktivitet och kvalitet – uppskalning, att kunna göra mer – men den omläggning vi ser idag (den största på en hel generation) innebär att flexibilitet och enkelhet är avgörande för att nå framgångar”, sammanfattar Marc Segura. ”Idag är flexibilitet avgörande – det är ett strategiskt behov, som är avgörande i hela värdekedjan: från tillverkning och logistik till konsument. Robotautomation är avgörande för denna flexibilitet.

”ABB:s mål är att hjälpa kunderna att uppnå denna flexibilitet och addera värde i verksamheten genom att driva innovation och skapa nya möjligheter med robotar, mobila robotar och maskinautomation, med stöd av de digitala tjänster och den utbildning som behövs för att få ut maximalt av investeringen.”

Relaterade Artiklar