Elsparkcyklar bidrar till ökad känsla av otrygghet i Stockholmstrafiken
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Elsparkcyklar bidrar till ökad känsla av otrygghet i Stockholmstrafiken

Elsparkcyklar bidrar till ökad känsla av otrygghet i Stockholmstrafiken

Publicerat av: Redaktionen

Upplevelsen av trafiksäkerheten i Stockholm har försämrats sedan föregående år. Delade elfordon utgör en faktor som bidrar till minskad säkerhetskänsla.

Stockholm kommer på sjunde plats när 25 av Europas huvudstäder rankas utifrån upplevd säkerhet i trafiken. Nästan var fjärde (23 procent) stockholmare känner sig otrygg i trafiken.

Detta visar Urban Road Safety Index (URSI) 2023, en rapport av Cyclomedia – världsledande inom geodatateknik. Av huvudstäderna kommer Stockholm på sista plats när invånarna i de nordiska huvudstäderna rankar sina städer utifrån upplevelsen av trafiksäkerhet. Delade elfordon, exempelvis elsparkcyklar, lyfts fram som en faktor som ökar otryggheten i Stockholms trafikmiljö.

Stockholm når en sjundeplats (77 procent) när 25 av Europas huvudstäder rankas efter upplevd trafiksäkerhet. Trots att sjundeplatsen kan verka positiv innebär en närmare granskning att Stockholm hamnar sist när nordiska huvudstäder rangordnas. Tallinn intar förstaplatsen (87 procent), följd av Oslo (87 procent). Därefter följer Helsingfors (85 procent) och Köpenhamn (81 procent) på fjärde respektive femte plats.

Undersökningen visar att upplevelsen av trafiksäkerhet i Stockholm har minskat sedan förra året. År 2022 rapporterade 83 procent av invånarna i Stockholm att de kände sig säkra i trafiken, men detta har sjunkit till 77 procent i år.

Delade elfordon bidrar till otryggheten

Allt fler delade elfordon (sparkcyklar och cyklar) bidrar till den ökade känslan av otrygghet i trafiken. En majoritet (70 procent) av stockholmarna tror att dessa leder till fler olyckor, vilket är fler än genomsnittet för de städer som undersökts (63 procent).

Stockholmarna är dock kluvna vad gäller delning av cyklar och skotrar. 54 procent av invånarna i Stockholm tycker inte att cykel- och elsparkcykeldelning ska förbjudas, medan 46 procent håller helt eller delvis med om att delning av elektriska cyklar och skotrar bör förbjudas.

Andra faktorer som bidrar till otrygghet för stockholmarna är trafiksituationer vid filbyte och rondeller. Vidare upplever stockholmarna även följande problem som påverkar trafiksäkerheten:

  • Elsparkcyklar bidrar till ökad känsla av otrygghet i Stockholmstrafiken41 procent av invånarna i Stockholm upplever att vägkvaliteten orsakar farliga trafiksituationer. (Genomsnitt för medverkande städer är 55 procent)
  • 36 procent av stockholmarna tar ibland omvägar för att undvika farliga korsningar i staden. (Genomsnitt för medverkande städer är 45 procent)
  • 34 procent av stockholmarna känner sig ibland otrygga på sina cyklar på grund av bristande gatubelysning på offentliga platser. (Genomsnitt för medverkande städer är 43 procent)

Majoriteten av stockholmarna är positiva till att bära hjälm och om det skulle bli lagkrav på hjälm för alla över 18 år så skulle det inte få dem att cykla mindre. I flera andra av de europeiska huvudstäderna skulle färre cykla om det infördes hjälmkrav.

Myndigheternas arbete kan bli bättre

Kommunen spelar en nyckelroll för att förbättra trafiksäkerheten och skapa en infrastruktur av hög kvalitet. I Rom upplever nästan tre fjärdedelar av invånarna (74 procent) att myndigheterna inte gör tillräckligt för att förbättra trafiksäkerheten i staden.

Varannan stockholmare (49 procent) anser att myndigheterna inte gör tillräckligt för att förbättra säkerheten i staden. Av de åtgärder som invånarna i Stockholm menar är de mest effektiva åtgärder för att förbättra säkerheten är tydligare separerade vägbanor den mest prioriterade (61 procent föreslår detta). Bland övriga prioriterade åtgärder finns:

  • Förbättrade cykelvägar – föreslås av 37 procent.
  • Bättre och tydligare trafikljus – föreslås av 28 procent.
  • Bättre och tydligare vägmärken– föreslås av 26 procent.

URSI visar att nästan alla europeiska invånare (undersökningen omfattar 22 av 25 länder) anger bättre separering av körfält som ett viktigt problem i sina kommuner.

Invånarna i Stockholm utmärker sig när det gäller synen på alkoholförbud. 9 av 10 anser att ett totalt alkoholförbud skulle vara en god idé för ökad trafiksäkerhet. Av de europeiska länderna är det lägst andel i Köpenhamn som tror att ett totalt alkoholförbud skulle påverka säkerheten positivt.

– För att öka tryggheten i städerna måste kommunerna göra anpassningar med hänsyn till den pågående utvecklingen av olika mobilitetsformer. Framväxten av elcyklar och skotrar har lett till en mer flexibel form av mobilitet, vilket i sin tur leder till ett mer varierat körbeteende. Städer och vägarna är inte alltid förberedda för detta. Det är viktigt att hålla körfält åtskilda och göra korsningar mer hanterbara, förklarar Toni Selvi på Cyclomedia.”.

 

Relaterade Artiklar