Hem E-HANDEL Svenska konsumenter: svårt med hållbar e-handel

Svenska konsumenter: svårt med hållbar e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Många svenska konsumenter upplever att det är svårt att handla hållbart online.

Svenska konsumenter: svårt med hållbar e-handel 3Bristande information om bland annat tillverkning och ursprungsland är en av orsakerna. Det framgår av en nordisk undersökning där över 1000 svenska konsumenter deltar som har tagits fram av YouGov på uppdrag av mjukvaruföretaget Bizzkit.

Bizzkit, som utvecklar en e-handelsplattform, har under sommaren genomfört en undersökning tillsammans med YouGov för att närmare studera e-handel och hållbarhet i Skandinavien.

Ökad e-handel och ett växande intresse för hållbarhet innebär nya utmaningar för branschen.

− Det är tydligt att många nordiska konsumenter idag upplever att de saknar rätt information för att göra mer hållbara val när de ska handla online, säger Patrick Swedén Country Manager för Sverige på Bizzkit. I undersökningen ser vi att 43 procent av respondenterna upplever det som svårt eller mycket svårt att hitta information som hjälper dem handla mer hållbart.

Det som mer än fyra av tio främst efterfrågar för att kunna agera mer hållbart vid e-handel är information om produktionen av varorna. Nästan lika många, 38 procent, efterfrågar information om varornas ursprungsland. Nära en av tre svenska konsumenter efterfrågar också information om vilka transportmedel som har använts och hur hållbara dessa är.

Hellre längre leveranstid än dyrare frakt

Mer än en tredjedel av de svenska respondenterna anser att det är producenterna som bär störst ansvar för att konsumenten ska kunna handla mer online. Endast var femte ser det som i första hand sitt eget ansvar att handla mer klimatsmart online. Fler kvinnor än män anser att det är producenterna som bär det främsta ansvaret (ca 40 respektive 28 procent), samtidigt som en större andel av männen anser att ansvaret vilar på dem (ca 25 procent för män och 18 procent för kvinnor).

Respondenterna fick också besvara frågor kring vad de kan tänka sig att bidra med för att uppnå mer hållbar e-handel. Fler än hälften (53 procent) säger att de kan tänka sig vänta två dagar längre på sin vara, om leveranserna i gengäld skedde på ett mer hållbart sätt.

− Vi tycker det är intressant att mer än hälften av konsumenterna kan vara beredda att vänta två dagar längre på leveranser, samtidigt som vi inom e-handel ser att det blir allt viktigare konkurrensmedel att kunna erbjuda same-day eller next-day delivery, säger Patrick Swedén. Det vi kan se är att konsumenten premierar just när leveransen sker fortast möjligt.

Det är främst kvinnor som kan tänka sig vänta två dagar längre då mer än sex av tio kvinnor är beredda att göra det samtidigt som det är drygt fyra av tio av männen som kunde tänka sig göra detsamma.

Det konsumenterna är minst villiga att göra är att betala 20 kr mer för frakt/retur. Nästan två femtedelar säger att de inte kan tänka sig att betala mer. Lika många konsumenter (38 procent) säger att de inte är beredda att betala fem procent mer för sina varor, även om det hade kunnat bidra till mer hållbar e-handel. Lite mer än en femtedel av respondenterna är dock villiga att betala 10 kr mer per produkt, om förpackningen var miljövänlig.

Respondenterna: e-handel mer skadligt för miljön

Nästan hälften (49 procent) av respondenterna uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att de platser de handlar på har fokus på hållbarhet, oavsett om det sker i en fysisk butik eller online. Det som även framgår är att kvinnor i större utsträckning tycker det är viktigt att de ställen de handlar från har fokus på hållbarhet, då hela 59 procent anser det är viktigt eller mycket viktigt, jämfört med enbart fyra av tio bland män.

− Undersökningen visar att hållbarhet spelar allt större roll för konsumenterna och att handlarna behöver kunna visa hur man arbetar med detta. I dagsläget ligger e-handeln fortfarande efter om man tittar på vad konsumenterna uppfattar som mest skadligt för miljön, säger Patrick Swedén.

En fjärdedel av respondenterna har uppfattningen att det är mer skadligt för miljön med e-handel än att handla i fysiska butiker. Men fastän fler anser att e-handeln är mer skadlig så är det få som prioriterar bort att handla online. Nästan sju av tio respondenter uppger att de aldrig eller sällan valt bort en webbshop för att den inte har levt upp till kundens förväntan om hållbarhet. Samtidigt uppger mer än var femte respondent att de upplever det enklare att handla hållbart i fysiska butiker, jämfört med online.

Nordiska konsumenter efterlyser hållbar online handel

Undersökningen, som genomfördes med 1000 respondenter i vart och ett av Sverige, Norge och Danmark, visar på relativt samstämmig syn på hållbarhet och e-handel mellan de olika nordiska länderna. När konsumenter från alla tre länder ska besvara vad de tror är mest skadligt för klimatet, fysisk handel eller ehandel, så är svaren från alla länder att de anser e-handel vara mer skadligt för klimatet.

En stor andel av de skandinaviska konsumenter som handlar på nätet tycker att det är svårt att hitta information som hjälper dem att handla hållbart. Denna uppfattning är vanligast i Norge, där nästan hälften (45 procent) av respondenterna säger sig ha svårt att hitta sådan information.

Konsumenter i samtliga länder efterfrågar främst information om varornas ursprungsland och produktionen. En större andel svenska och norska konsumenter, än danskar, vill ha information om hur hållbara transporterna är. Danska konsumenter är däremot mer intresserade av information om hur hållbara förpackningarna är.

Men hur viktigt är det för konsumenterna med att de ställen de handlar från har fokus på hållbarhet, oavsett om det rör fysiska butiker eller e-handel? Bland norrmän är det enbart 30 procent som uppger att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt. I Danmark är motsvarande siffra 32 procent. Sverige sticker ut, där närmare hälften tycker att hållbarhet är viktigt eller mycket viktigt, oavsett om de handlar från en fysisk eller onlinebutik.

På en punkt förefaller dock svenskar, norrmän och danskar vara eniga: priset är den allra viktigaste faktorn när man väljer onlinebutik. Fler än 8 av 10 respondenter i de tre länderna anger helt enkelt att ”bra pris” är viktigast.

Relaterade Artiklar