Klarna fortsätter satsning på hållbara betalningar – sponsrar stort forskningsprojekt
Hem BETALLÖSNINGARKLARNA Klarna fortsätter satsning på hållbara betalningar

Klarna fortsätter satsning på hållbara betalningar

Publicerat av: Redaktionen

Klarna tar nu nästa steg i sitt arbete för mer hållbara betalningar och en sundare kreditmarknad.

Detta genom att ingå ett nytt fyraårigt partnerskap med forskningscentret Sustainable Finance Lab med framstående forskare från KTH, Göteborgs universitet och ett flertal andra väl ansedda universitet.

Klarna fortsätter satsning på hållbara betalningar – sponsrar stort forskningsprojekt

Daniel Jensen

Målsättningen med forskningsprojektet är att öka förståelsen för den svenska konsumentkreditmarknaden, identifiera dess utmaningar samt föreslå sätt att förebygga och åtgärda de problem som existerar.

Skulderna blir färre men värre i Sverige, hushållens skuldsättning fortsätter att stiga och som ett exempel har antalet skuldsaneringar mellan 2010 och 2020 tredubblats. Det råder brist på kunskap kring de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen och därför väljer nu Klarna att gå in och stötta ett nystartat forskningsprojekt, med ändamålet att öka kunskapen och identifiera sätt att åtgärda problemen.

För ganska exakt ett år sedan initierade Klarna sitt långsiktiga arbete för en mer hållbar kreditmarknad. Som ett första steg implementerades fyra betydande produktförändringar, som alla på kort tid bidragit till goda resultat och som bland annat lett till att konsumenter hittills sparat 100 miljoner dollar. Nu väljer man att ta nästa stora steg, den här gången genom att ingå partnerskap med Sustainable Finance Lab med ekonomi, beteende- och genusforskare från bland annat KTH, Göteborgs- och Luleås Tekniska universitet.

Forskningsprojektet kommer att sträcka sig över en fyraårsperiod och går i korthet ut på att försöka identifiera utmaningar på den svenska konsumentkreditmarknaden och därefter föreslå konkreta lösningar för att åtgärda dessa. För att åstadkomma detta kommer projektets forskare att inkludera ekonomiska- och beteendemässiga teorier samt genusstudier som på olika sätt kan påverka konsumenters beslut. Man kommer även att identifiera systematiska bevis på beteendeegenskaper som får låntagare att ta på sig för mycket skulder, att välja kostsamma krediter och andra motsvarande faktorer som kan motverka låntagarens egentliga intressen.

Vad gäller utbudssidan kommer forskarna exempelvis titta på hur produktdesign kan påverka negativa låntagarbeslut samt i vilken utsträckning långivare ägnar sig åt underprissättning av utlåning. Efter projektets slutförande, med nya samlade insikter, kommer studien bidra till en mer djupgående förståelse kring bakomliggande orsaker till de utmaningar som föreligger, ge en indikation om omfattningen av de sociala och ekonomiska kostnaderna samt ge underbyggda argument för nya regelreformer och en bättre branschpraxis som kan bidra till en mer hållbar kreditmarknad.

– Något är fel på den svenska kreditmarknaden. För oss är branschens långsiktiga hållbarhet en hjärtefråga och att stötta det här forskningsprojektet blir ett naturligt nästa steg i vårt pågående arbete. Klarna är ledande i vår bransch och jag är övertygad om att vi kommer att kunna ge värdefulla inspel och branschinsikter, vilka kan komplettera forskningen och bidra till att skapa en mer fullständig bild över de utmaningar som finns  – och inte minst över vad som behöver göras. För att få till förändring behöver vi samarbeta, säger Daniel Jensen, chef för Klarnas betaltjänster.

Utöver finansiell support kommer Klarna under arbetets gång tillföra branschinsikter som kompletterar forskarnas vetenskapliga perspektiv. Klarna och forskarteamet delar ett gemensamt intresse för kreditmarknadens framtida hållbarhet, är intresserade av att få en bredare insikt i hur man kan förbättra produkter samt att stödja bättre branschpraxis och regulatoriska reformer, vilket skapar goda förutsättningar för ett lyckat partnerskap.

– Forskningen vid Sustainable Finance Lab vill att finansmarknaderna ska stödja en hållbar samhällsutveckling. Konsumenters tillgång till krediter ger dem möjlighet att förverkliga det liv de vill leva, men i tider när ekonomin blir ansträngd så kan det bli tvärtom, så att för höga krediter hindrar människors utveckling. Vi delar Klarnas engagemang för att kredittagare ska kunna hantera krediter för långsiktigt hållbar utveckling. Forskningsprojektet innebär att vi kan lära av varandras metoder och insikter för att skapa en ökad förståelse för hur kreditmarknaden kan stödja människor i synnerhet och samhällsutvecklingen i allmänhet, säger Dr Mark Sanctuary vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under projektet kommer forskarna bland annat titta på följande områden:
  • Reglering av högkostnadskrediter.
  • Bestämmelser för kreditgivare, t.ex. måttfullhet vid marknadsföring samt krav på kreditprövning.
  • Problemområden och regleringar av samlingslån och blancolån samt regler om kredittak.
  • Socioekonomiska effekterna av icke-hållbar utlåning.
  • Den svenska konsumentkreditmarknaden som ekosystem – analys av de samhällsekonomiska kostnaderna och potentiella fördelar med reformer som kan stärka marknadens hållbarhet.

Forskningsprojektet planeras vara slutfört i slutet av 2025, men delresultat kommer att presenteras löpande.

Relaterade Artiklar