Lönsam tillväxt viktigt för e-handeln: Kompetens, kunddata och CRM samt långsiktighet ser Omniarch ges ökad betydelse i Q4 och 2023
Hem E-HANDEL Kompetens, kunddata och CRM samt långsiktighet ser Omniarch ges ökad betydelse i Q4 och 2023

Kompetens, kunddata och CRM samt långsiktighet ser Omniarch ges ökad betydelse i Q4 och 2023

Publicerat av: Redaktionen

Nu i 2022 års tredje kvartal och på väg in i, det av tradition konsumtionsintensiva Q4, är vi i ett skede där det ställs högre krav på lönsamhet inom e-handeln.

Detta kan upplevas som en ny (kanske lite skrämmande) verklighet men faktum är att handeln rör sig i cykler precis som resten av ekonomin.

Lönsam tillväxt viktigt för e-handeln: Kompetens, kunddata och CRM samt långsiktighet ser Omniarch ges ökad betydelse i Q4 och 2023Vi har bakom oss några guldår med tvåsiffriga tillväxtsiffror inom de flesta segment, påeldade bl.a. av “the quickening” (McKinsey) där bolagens omfamning av digitala tekniker accelererade motsvarade tre-sju års normal utveckling till att äga rum under bara några månader.

Post-pandemi möter vi dock en global kris med tillhörande makroekonomiska konsekvenser och därmed en minskad omsättning för e-handeln såsom rapporterat av bl.a. Postnord i deras senaste E-barometer:

– Det vi nu får till oss om reducerad tillväxt måste ställas i relation till de långsiktiga perspektiven. Panelen som Pelle Pettersson (vd Omniarch) modererade på Postnords Retail Day menade att det på lång sikt finns värden som kommer att synliggöras tack vare fortsatta investeringar i e-handel. Vi ska också vara medvetna om att det finns många branscher och därmed massor av bolag verksamma inom e-handel. En dipp i omsättning nu för flera betyder inte att alla e-handlare backar. En faktor som spelar in i detta är var man som bolag befinner sig, om man exempelvis är i en uppstartsfas, mitt i en tillväxtresa eller om man möter ökad konkurrens och måste effektivisera, säger Hans Edlund, COO hos Omniarch.

Oberoende av var man som e-handlare befinner sig som bolag ser vi på Omniarch några saker som ges ökad betydelse när tillväxtsiffrorna pekar nedåt:
  • Vi ser att e-handlare sitter fast i organisationsstrukturer som fungerade mycket bra när tillväxten var tvåsiffrig. När vi nu möter en nedgång i efterfrågan uppstår behovet av ökad flexibilitet rörande vilken kompetens som behövs var och hur länge.
  • Tillsammans med tuffa beslut rörande organisation och personal ser vi också en risk för att kompetens går bolag förlorat. Att återanställa personer vars kompetens är anpassad efter e-handelns unika förutsättningar riskerar att försvåras och därmed hämma bolagens utveckling när efterfrågan återvänder. Där kan anlitande av konsulter överbrygga glappet mellan en högeffektiv organisation och behovet att snabbt komma ur startblocken när efterfrågan kommer tillbaka.
  • Optimering och införande av flexibilitet inom organisation bör gå hand i hand med arbetet att riva silos och osynliga murar mellan avdelningar i organisationen. Det senare är något som exempelvis kan ske genom uppsättning av övergripande KPI-ramverk för att skapa en samsyn kring gemensamma utmaningar och bidra till en ökad transparens mellan alla avdelningar. Det kan såklart också finnas ett behov av att se över de tekniska förutsättningarna för hantering och analys av försäljnings- och kunddata.
  • Vi ser framgent ett ökat behov hos många bolag kring att säkra upp bolagens datainsamling genom bl.a. validering av GA4-setups med tillhörande uppsättning av relevanta dashboards för att kunna fatta kloka beslut om var en insats gör mest nytta. Nytt i höst inom hantering av kunddata handlar också om hur bolagen kan behöva se över sina samtycken för att möta lagkrav inom förstärkt konsumentskydd och ökat fokus på personlig integritet som en följd av stärkt GDPR-tillsyn från myndighetshåll.
  • Det viktiga analysarbetet nämnt i föregående stycke bygger välfyllda kunddatabaser och i de senare ser vi på många håll dolda värden i form av ökade kundinsikter. Vet ni verkligen vilka det är som köper era produkter? Har ni riktad marknadsföring mot den demografi vars köp bidrar till att stärka ert långsiktiga Customer Lifetime Value? Hur ser era processer ut för att stärka kundlojaliteten?

– När kurvorna pekar nedåt är det naturligt att söka återfå kontroll genom att se över kostnadssidan. Att minska kostnaderna är såklart relevant när prognoserna talar om minskad försäljning. Samtidigt är det viktigt att behålla det långsiktiga perspektivet. När e-handel som försäljningskanal ökade starkt i betydelse under andra halvan av 2020 stöttade vi bolagen i deras högre grad av digitalisering. På samma vis hjälper vi nu e-handlare, varumärken och kedjor i utmaningen att både kalibrera och justera det dagliga arbetet likväl strategiskt rådge kring beslut nödvändiga för att lägga större vikt mot lönsam tillväxt, säger Daniel Aronowitsch, CBDO och co-founder till Omniarch, i en kommentar till de förutsättningar som målas upp för nordisk e-handel den kommande tiden.

Omniarch är en oberoende och dedikerad e-handelsbyrå vars team av e-handelsstjärnor stöttar nordiska bolag med strategisk skärpa och operationell excellens. En oberoende e-handelsbyrå är inte låst vid tekniska system med tillhörande strategier för dess implementering:

– Omniarchs leverabler är präglade av ett tydligt kundperspektiv i arbetet med att i varje unik kundcase finna bäst lämpade way-of-working. Friheten i oberoendet kring val av system och processer främjar det kreativa tänkandet och teamets förmåga att tillsammans med varandras erfarenhet och kompetens kring best-practice stötta kunderna på vägen till lönsam tillväxt. Detta tillsammans med våra interna modeller för att belysa kundernas utmaningar och att på ett konkret vis med relevanta estimat och i nästa steg faktiskt göra jobbet på alla nivåer – det är en kraftfull resurs för nordisk e-handel som ser långsiktigheten i en tid av utmaningar, säger Omniarchs vd Pelle Pettersson om hur kunskapsdelning inom teamet samverkar med värdefulla verktyg såsom en digital assessment.

 

Relaterade Artiklar